Üdvözöljük a GigaLED.eu weboldalon!
Beltéri led falak Kültéri led falak Fényújság / Fényreklám

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) összefoglalja a KORÁD-TRADE Kft.

által üzemeltetett, www.gigaled.eu weboldalon folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. Jelen szabályzat a www.gigaled.eu weboldalán elektronikusan elérhető.

 

1. Adatkezelő:

Az adatok kezelője: KORÁD-TRADE KFT.

Székhely/postázási cím: H-9300 Csorna, Andrássy út 33/A.

képviseli: Kormos Ádám ügyvezető

Adószám: 24882554-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-026147

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: info@koradtrade.hu

Mobil elérhetőség: +3620/486-4066

(a továbbiakban: Társaság)

 

1.1. A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény” vagy „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”, vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

1.2. Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

1.3. A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. A Társaság jogosult arra, hogy szükség esetén ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

1.4. Jelen szabályzat 2019.10.14. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályban marad.

 

2. A kezelt adatok és érintettek köre:

Jelen Szabályzat a Társaság által kínált szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve a Társaság weboldalát felkereső természetes személyeket érinti (a továbbiakban: Ügyfél).

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató az alábbi személyes adatainak kezeléséhez járul hozzá:

- név

- cégnév

- székhely

- szállítási cím

- adószám

- cégjegyzékszám

- email cím

- telefonos elérhetőség

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

A Társaság az Ügyfél által megadott minden adatot és az Ügyfél által megrendelt termék/szolgáltatás adatait elektronikus úton, adatbázisban tartja nyilván és kezeli.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja:

3.1. A szolgáltatás igénybevétele körében az Ügyféllel kapcsolatos minden adat kezelésére az Ügyféllel kötendő szerződéshez kapcsolódóan a szerződéskötést megelőzően szükséges lépések (így különösen a regisztráció) megtétele és a szerződés teljesítése érdekében kerül sor. Az adatkezelés célja az Ügyfél regisztrálása, igényeinek felmérése, tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, a szerződés teljesítése, valamint a kapcsolattartás.

3.2. Az igénybe vett szolgáltatásról a Társaság a hatályos adó, és számviteli jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően számlát, illetve más bizonylatot állít ki.

3.3. Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés esetén az adatkezelés az Ügyféllel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi (pl. adózási és számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi előírás. Amennyiben az adatok kezelését és megőrzését jogszabály írja elő, úgy azokat az adatokat a Társaság az adott jogszabályban (így különösen az adójogi és számviteli törvényekben) foglalt ideig őrzi, ezen időtartam elteltével pedig törli azokat.

3.4. Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül a Társaság a szerződéskötést előkészíteni, illetőleg a szerződést megkötni és teljesíteni nem tudja, az Ügyfél köteles a személyes adatokat a Társaság részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság jogosult az Ügyféllel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

3.5. A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén a Társaság a szerződéskötés előkészítése, illetve árajánlat kérése céljából megadott személyes adatokat nem törli, hanem a 3.6. pontban megjelölt célból és jogalapon megőrzi.

3.6. Az Ügyfélnek a 3.5. pont értelmében a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

3.7. A megrendelés teljesítése érdekében a Társaság további adatokat kérhet az Ügyféltől, amelyek az általa kiválasztott termék vagy szolgáltatás pontos meghatározását és testre szabását szolgálják. Ebben az esetben az adatkezelésre az ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében kerül sor.

3.8. A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookie-k (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett adatokat az adatkezelő a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

 

4. A Szabályzatban meghatározott adatkezelés időtartama:

4.1. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@koradtrade.hu e-mail címen, Kormos Ádám ügyvezetőnek címezve lehet bejelenteni.

4.2. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.

 

5. Az adatfeldolgozók köre, adattovábbítás:

5.1. Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

5.2. A Társaság az ügyfelek adatait és az azokat tartalmazó egyes dokumentumokat könyvelés céljából továbbítja a könyvelést végző Boda Kft. (9300 Csorna, Soproni út 2/E.) felé.

5.3. A Társaság a jelen címben foglaltak kapcsán előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

5.4. A Társaság az ügyfelek adatait a fentieken kívül kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja jogszabályban foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján. A fentieken kívül harmadik személyek vagy szervezetek részére nem továbbítja az Ügyfelek adatait.

 

6. Adatbiztonság és az adatvédelmi incidens

6.1. A Társaság biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy az ügyfeleire vonatkozó személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

6.2. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

6.3. A Társaság intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a Társaság utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat. Ennek érdekében a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatást tart minden újként belépő munkavállalónak, valamint megfelelő rendszerességgel a Társaság minden más munkavállalójának is.

6.4. A Társaság minden olyan eseményt, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

7. Az érintettek jogai a személyes adataik kezelése kapcsán, és azok érvényesítése

7.1. Az Infotv. 14. és 15.§-aival, valamint a GDPR 15-22. cikkeivel összhangban az érintett a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

7.2. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.3. A Társaság által kezelt adatai helyesbítését az érintett is kérheti, kérheti továbbá a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. Az érintett kérheti a Társaságtól személyes adatainak – a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés kivételével – törlését vagy az adatkezelés korlátozását. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapult, úgy az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, ez a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.5. Az érintett jogosult indítványozni, hogy az Társaság a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      az érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte,

b)      a Társaság a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelte, az érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c)      az érintett a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

d)      a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte,

e)      a Társaság által kezelt adatot a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f)       az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

7.6. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

7.7. Amennyiben a Társaság az érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Társaság az érintett személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az érintett kérelmezte. A Társaság az érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

7.8. A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a)                  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,

b)                 a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

c)                  közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,

d)                 a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

e)                  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,

f)                  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.9. Az érintett jogosult indítványozni, hogy a Társaság a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)                  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát),

b)                 a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az érintett törlés helyett korlátozást kér,

c)                  a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d)                 az érintett a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.10. Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

7.11. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

7.12. A Társaság az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

7.13. Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a)                  az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

b)                 az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

7.14. Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná (adathordozhatósághoz való jog).

7.15. Az ügyfelek adatainak kezelésével kapcsolatos bármely kérdést és kérést (így különösen a felvilágosítás kérésére, adatmódosításra, illetve a személyes adatok törlésére vagy az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet) hivatalosan az info@koradtrade.hu elektronikus levélcímre kell eljuttatni. Az érintett kérelmében foglaltakat a Társaság 10 munkanapon belül teljesíti; a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Társaság az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett kérése esetén a Társaság a felvilágosítást írásban adja meg. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

8. A weboldalt üzemeltető partner és technológia:

A www.gigaled.eu weboldal a PREGIATO CONSULTING KFT., 9024 Győr, Eörsy Péter utca 6., cégjegyzékszám: 08-09-016562 szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: PREGIATO CONSULTING KFT., 9024 Győr, Eörsy Péter utca 6.

 

9. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények:

9.1. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy a KORÁD-TRADE Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti.

9.2. Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9.3. A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

- személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

9.4. Az érintettek jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

9.5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Társaság hivatalos weboldalán (www.gigaled.eu).

9.6. Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon a Társaságunkhoz az info@koradtrade.hu e-mail címen.

 

 

Összes cikk
Összes videó